užsklisti

užsklisti
2 užsklìsti, užskliñta (ùžsklita), užsklìto (ùžsklitė) tr. užžerti: Užsklìtęs ant vėtyklės galo avižų, atnešiau vištom Trgn. | refl. tr.: Plaukais ažsìskličiau akis, kad saulė nelįst Ktk. \ sklisti; atsklisti; nusklisti; pasklisti; prasklisti; susklisti; užsklisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • užsklįsti — užsklį̃sti intr. ištvinti: Vanduo užsklindo per krantas ir iš naujo daug iškados pargabeno LC1883,1. sklįsti; apsklįsti; įsklįsti; išsklįsti; nusklįsti; persklįsti; prisklįsti; užsklįsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsklįsti — apsklį̃sti 1. intr., tr. K, KI183, BzF171, Rtr aptekėti, apiplūsti: Keli kiemai su vandenim apsklindę yr TP1880,33. Ir gyvasties vanduo metas į metą daugiaus apsklindo žemę Ns1860,1. Visą sausą žemę iš visų šalių apsklindęsis vanduo yra vadinamas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsklisti — 2 atsklìsti, atskliñta (àtsklita), atsklìto (àtsklitė) tr. 1. atversti, atskleisti: Atsklìsk kitą kortą (knygos lapą) Ds. Atàsklita puodo viršų, žiūri – auksiniai pinigai (ps.) Ds. | refl. tr.: Atsisklìsk (nusižerk) plaukus nuo akių Ds. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsklįsti — išsklį̃sti intr. K išsilieti, ištvinti: Upė yra par daug išsklindusi – tvanų vanduo par krantas išejęs Prk. Iš didžio lytaus Reino upė į daug šmotų per krantus išsklindusi LC1885,40. sklįsti; apsklįsti; įsklįsti; išsklįsti; nusklįsti; persklįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusklisti — 2 nusklìsti, nuskliñta (nùsklita), nusklìto (nùsklitė) tr. nubraukti, nustumti (į šalį): Šaka pusę vežimo nùsklitė Ds. Nusklìsk smetoną ir inspilk pieno Skdt. Prašvisk, saulele, nusklisk debesėlį LTR(Ob). sklisti; atsklisti; nusklisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusklįsti — nusklį̃sti intr. 1. K, Rtr, NdŽ nutekėti, nuplūsti. 2. nuskęsti: Žiedelį siekiau ir pats nusklindaũ (d.) Dv. 3. žr. 1 nusklisti 4: Žodis … į visą svietą nusklindo Ns1841,2. 4. nuslysti: Nusklindaũ, nuslydau Lkm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasklisti — 2 pasklìsti, paskliñta (pàsklita), pasklìto (pàsklitė) tr. 1. Skdt paskleisti (į šalis): Pasklìsk vandenį nuo viršaus – lapų prikritę Ktk. 2. paskleisti sluoksniu, pabarstyti: In pelų rugių pàsklista – ir sako: pilni aruodai Ktk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persklįsti — tr. K pertekėti, perplūsti. sklįsti; apsklįsti; įsklįsti; išsklįsti; nusklįsti; persklįsti; prisklįsti; užsklįsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasklisti — 2 prasklìsti, praskliñta (pràsklita), prasklìto (pràsklitė) tr. 1. praskleisti (į šalis): Prasklìsk viralą, nepilk man riebulių Ds. Pràsklitu kudlas, pakerpu kraliką Klt. Pràsklitė kiek skarelę, žiūriu – visa galva žila Ds. 2. išvaryti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisklįsti — prisklį̃sti intr. 1. K pritekėti, priplūsti: Išdžiūvusios grabės prisklindo pilnos vandens prš. 2. Lš, Srj prikibti, prisišlieti, prisigretinti: Priskliñdo in manę tas durnius Sn. Priskliñdo prie kokios bobos, ir gyvena Rdm. Prisklinsta, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”